Skriv omtale
×
Rating

Send omtale

Hva er et Faktorfond?

faktorfond
Trygve Andersen
Oppdatert: 7.Jun.2017 14:16 | Publisert:7.Jun.2017 14:15

Tradisjonelt sett har man i Norge hatt to typer aksjefond; aktivt forvaltede fond og indeksfond, men nå har faktorfondene kommer til Norge.

Et faktorfond kan sees på som en hybridløsning mellom de to tradisjonelle fondstypene.

De ulike fondene

Aktivt forvaltede fond

I et aktivt forvaltet fond blir porteføljen kontinuerlig evaluert og endret av fondsforvaltere. Tanken er at man ved å aktivt analysere aksjer kan plukke ”vinneraksjer” og gi best avkastning over tid. Problemet med dette er at forvaltningskostnadene blir høye og spiser av den potensielt bedre avkastning aktiv forvaltning kan gi.

Empirisk data viser også at ingen klarer å kontinuerlig velge de beste aksjene, og at aktivt forvaltede fond, over tid, ikke gjør det bedre enn passive indeksfond.

Indeksfond

Et indeksfond er et fond som ikke forvaltes aktivt. Man setter sammen et fond som representere aksjene som er en del av børsens indeks og vil på denne måten få den avkastning som markedet i sin helhet får. Ettersom denne typen fond krever lite arbeid er også forvaltningskostnadene små.

Faktorfond

Denne artikkelen fokuserer på faktorfondene. Fonden bruker datamaskiner og algoritmer til å vurdere hvilke aksjer fondet bør selge seg ut av eller kjøpe seg inn i. På denne måten blir mye av forvaltningskostnadene eliminert. Ved å lage et dataprogram som analyserer ulike faktorer kan man designe algoritmer som plukker aksjer utfra forhåndsatte kriterier. Fondsporteføljen blir altså forvaltet ”aktivt”, men datamaskiner krever ikke lønn og dette holder forvaltningskostnadene lave.

Ettersom det er et dataprogram som tar avgjørelsene kan man være trygg på at valgene gjøres på bakgrunn av fakta uten å bli påvirket av en forvalters magefølelse. Alle faktorene det tas høyde for i forvaltningen av faktorfond er faktorer som, gjennom årevis med data, har vist seg å gi høyere avkastning enn gjennomsnittet.

Hvilke faktorer vektlegges?

Så hvilke faktorer vil et faktorfond basere valgene sin på?

Verdi

Vi ser at aksjeselskaper som har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier (P/B), kontantstrøm, omsetning og inntjening (P/E) i snitt har bedre avkastning enn aksjer med høyere markedsverdi i forhold til de nevnte verdiene. Datamodellen vil da se etter, og handle slike aksjer helt på egenhånd.

Størrelse

Historiske data viser at mindre selskaper gir bedre avkastning enn større selskaper over tid. Dette utnyttes også i algoritmene som styrer faktorfondene.

Momentum

Empirisk data viser at selskaper som har hatt veldig god verdistigning de siste månedene ofte vil gjøre det bra også den neste månedene. Selv om det ikke finnes klare fundamentale data som underbygge verdistigningen.

Volatilitet

Her vil det gjerne skurre litt for de fleste, men man har faktisk sett at aksjer med lavere volatilitet, altså mindre svingninger, over tid gjør det bedre eller like bra som volatile aksjer. Dette går til en viss grad i mot oppfatningen om at høy risiko gir høy avkastning, men tallenes tale er klar. Å velge aksjer med lav volatilitet vil redusere risikoen betydelig samtidig som man beholder mye av meravkastningen.

Hvorfor velge faktorfond

Faktorfond har oppstått som følge av at investorer, fondsforvaltere og småsparer med tiden har forstått at aktivt forvaltede fond sjeldent er verdt de høye forvaltningskostnadene og at man ikke konsekvent klarer å plukke aksjer som slår markedet. Aktivt forvaltede fond forvaltes av mennesker, og vi vet nå at mennesker veldig ofte er dårlige på å ta de riktige valgene.

Ved å designe algoritmer og la datamaskiner gjøre valgene for oss vil man kunne gjøre bedre, databaserte valg samtidig som man reduserer forvaltningskostnadene.

Hvor kan jeg investere i faktorfond?

Faktorfond er relativt ferske i det norske markedet og det finnes ikke like mange av dem som det gjør indeksfond og aktivt forvaltede fond. Under følger en liste over hvem som tilbyr faktorfond med forvaltningsgebyret i parentes.

Storebrand

Global Multifaktor (0,75%)
Global Verdi (0,75%)
Trippel Smart (0,75%)

KLP

Aksjeglobal LavBeta 1 (0,27%)
Aksjeglobal LavBeta 2 (0,30%)

Fronteer Solutions

Fronteer Harvest A (0,59%)
Fronteer Harvest B (0,39%, minsteinnskudd: 5 MNOK)

Slik har de ulike faktorfondene utviklet seg de 3 siste år

faktorfond
Kilde: Morningstar

  • Kryptovaluta
  • Investeringer
  • Økonomi